UBYTOVACÍ PORIADOK HOTELA FRANCESCO

 

 

 

Ubytovaní hostia a návštevníci hotela prijímajú ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku počas celej doby ubytovania alebo návštevy Garni Hotela FRANCESCO, ktorého prevádzkovateľom je: Format Prešov, s. r. o, Levočská 12, 080 01 Prešov. Ubytovací poriadok je k dispozícii na recepcii Garni Hotela FRANCESCO.  Pri jeho porušení, má vedenie hotela právo objednávku zrušiť.

 1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na nahliadnutie zamestnancovi recepcie za týmto účelom ihneď po príchode predloží svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť          a odovzdať na recepcii hotela úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené hosťovi pri príchode zamestnancom recepcie hotela, pričom všetky požadované údaje je hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Zamestnanec recepcie hotela vydá hosťovi pri nástupe na ubytovanie hotelový preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela, číslo izby a kartový kľúč. Hosť tento kľúč uchováva až do ukončenia pobytu. Pri opakovanom príchode už ubytovaného klienta do hotela je klient povinný preukázať sa na recepcii platným hotelovým preukazom.
 4. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v plnom rozsahu, ktorý ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Garni Hotel FRANCESCO je zatriedený do kategórie: ***.
 5. Ubytovanie v hoteli je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 6. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Do tejto doby hotel pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a hotel ju potvrdil. Ak hosť do 18.00 hod. nenahlási svoj neskorší príchod, po tejto dobe môže hotel izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný podržať rezerváciu do 22.00 hod. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc hosťovi vrátiť.
 7. Ak si hosť vopred objednal jednoposteľovú izbu a objednávku hotel potvrdil, účtuje hotel hosťovi minimálne cenu za jednoposteľovú izbu.
 8. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, hotel mu môže požadované ubytovanie poskytnúť. Hotel však nie je povinný poskytnúť pôvodnú izbu za rovnakú cenu, v ktorej bol klient ubytovaný.
 9. Hosť používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s hotelom.
 10. Ak nebol čas odubytovania vopred dohodnutý, odhlási hosť svoj pobyt najneskôr do 11.00 hod. nasledujúceho dňa pobytu, v tom istom čase uvoľní izbu. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby a to po 11.00 hod. do 14.00 hod. má hotel právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 30 € za neskorý odchod z izby. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 14.00 hod. má hotel právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 100 % z ceny izby.

Hotel si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu hosťa a to najneskôr do 1 hodiny od uvoľnenia izby hosťom.

 1. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc podľa aktuálneho cenníka Garni Hotela FRANCESCO.
 2. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 15.00 hod. to musí uviesť pri objednávaní ubytovania vopred.
 3. Hosť si vo vlastnom záujme pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 4. Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností – hotelová chyžná, údržbár prípadne riaditeľ hotela.
 5. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale          v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku              a pokoja v ubytovacích a ostatných hotelových priestoroch.
 6. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného zamestnanca hotela po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.
 7. Zamestnanec hotela nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie                         o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
 8. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice. Všetky zdravotné náklady si v tom prípade hosť hradí sám.
 9. Hosť nesmie premiestňovať zariadenie, nábytok, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie na izbe alebo v spoločenských priestoroch hotela.
 10. Celý Garni Hotel FRANCESCO je nefajčiarsky – na izbe alebo v spoločných priestoroch hotela hosť nesmie fajčiť tabakové výrobky, užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Ak hosť poruší zákaz fajčenia na izbe, alebo v spoločných priestoroch hotela, hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 500 € za deň, alebo udeliť jednorazovú pokutu za celý pobyt v minimálnej výške 500 €, v ktorom porušil zákaz fajčenia. Fajčenie na izbe alebo v ktorejkoľvek vnútornej časti hotela je ilegálne podľa 377/2004 Z. z. Zákona o ochrane nefajčiarov.

O takomto zvýšení ceny ubytovania je hotel povinný informovať hosťa najneskôr pri ukončení ubytovania.

 1. Posteľná bielizeň sa v zariadení vymieňa každé 3 dni, uteráky a osušky sa vymieňajú raz za dva dni alebo podľa potreby.
 2. Poriadok na izbe sa robí denne alebo podľa potreby. V prípade, že si hosť neželá byť rušený, použije závesku na kľúč. Hosť je povinný dávať odpad výlučne do vyhradených nádob.
 3. Reštauračné sklo, porcelán, príbory a pod. je zakázané vynášať z hotela.

24.V objekte hotela a osobitne na izbe, hosťovi nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).

 1. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.
 2. Na izbe a chodbách hotela sa klient nesmie správať hlučne, zabávať sa, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program alebo iným spôsobom rušiť ostatných hostí hotela. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je klient povinný dodržiavať nočný pokoj. V prípade porušenia tohto nariadenia bude udelená pokuta vo výške 25 € pri druhej výzve 50 €, pri tretej výzve bude hosť odubytovaný z hotela.
 3. So súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho, resp. zástupcu) sa môžu v Garni Hoteli FRANCESCO organizovať spoločenské akcie aj po 22.00 hod., a to v priestoroch na to určených, nie však na izbách.
 4. Z bezpečnostných dôvodov deti do 12 rokov nie je povolené ponechávať bez dozoru dospelých na izbe, chodbách, spoločenských priestoroch a v areáli hotela.
 5. Vodiť psov a iné zvieratá na izby a spoločenské priestory hotela je ZAKÁZANÉ.

Z bezpečnostných dôvodov je ZAKÁZANÉ v priestoroch hotela nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.

 1. Hosťovi nie je dovolené vnášať do izby alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 2. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby, spoločenských miestností a spoločných priestorov..
 3. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 4. Pred odchodom z izby je klient povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie miestnosti, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere a kartový kľúč odovzdať na recepcii.
 5. Hosť platí účet za ubytovanie pri príchode. Hotelové účty sú splatné ihneď po predložení. Toto sa nevzťahuje na individuálne dohodnuté zmluvné podmienky. Hotel v prípade zrušenia rezervovaných a potvrdených služieb uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami podľa nasledujúcich pravidiel:

A: 15 – 30 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z ceny objednaných služieb.

B: 7 – 14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb.

C: 0 – 6 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z ceny objednaných služieb.

D: Predlženie pobytu je možné na základe dostupnosti ubytovania v požadovanom  termíne.

E: Pri skrátení rezervovaného  pobytu (rozumie sa opustenie hotela pred dokončením svojho rezervovaného pobytu) je storno poplatok 100% z celej sumy rezervovaného ubytovania, vrátenie zaplatenej sumy je v tomto prípade nemožné.

 1. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii na recepcii hotela.
 2. Hotelové parkovisko je pre hostí bezplatné a strážené kamerovým systémom. V podzemnej garáži je 20 miest na parkovanie a nadzemné parkovisko má 40 miest. Pokiaľ hosť dostane k dispozícii (prípadne aj za poplatok) miesto na odstavenie vozidla na hotelovom parkovisku, nevzniká tým žiadna zodpovednosť hotela pri strate alebo poškodení na hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich.
 3. Za stratu kartového kľúča od izby a jeho poškodenia je účtovaný poplatok vo výške 10 Eur.
 4. Za škody spôsobené na zariadení resp. inventári hotela zodpovedá hosť podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku hotela je hotel oprávnený na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného inventáru. Hodnota inventáru je stanovená v písomnom zozname nachádzajúcom sa na recepcii. Je            v záujme hosťa informovať sa o jeho obsahu v prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia v izbe. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
 5. V prípade spôsobenej škody hosťom na majetku hotela, je hosť povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v hoteli pri vyúčtovaní ubytovania a služieb, alebo na základe faktúry. V prípade, ak hosť odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je hotel oprávnený účtovať hosťovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne   z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok hotela na náhradu spôsobenej škody.
 6. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedúci recepcie, resp. vedenie hotela. Reklamácie sa riešia podľa reklamačného poriadku zverejneného na recepcii hotela.
 7. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie hotela.
 8. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

 

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii hosťom na recepcii hotela a na webstránke: www.hotelfrancesco.sk v kategorií “Ubytovací poriadok”.

Hosť s týmto ubytovacím poriadkom súhlasi vytvorením rezervácie v hoteli alebo nástupom na pobyt.

 

V Prešove, dňa 04. 09. 2017