Ochrana osobných údajov

Levočská 6124/12, 080 01 Prešov, IČO : 36 168 386, DIČ : 2020010366

 

 – prevádzka : Hotel FRANCESCO

  Levočská 12, 080 01 Prešov

 

Ochrana osobných údajov

poskytovateľ  služieb na  portáli www.hotelfrancesco.sk sa zaväzuje dodržiavať  nižšie  uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi klientov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679           o ochrane osobných údajov známe ako GDPR platného od 25.05.2018 .

Prevádzkovateľ osobných údajov :

FORMAT Prešov, s. r. o., IČO :  36168386, so sídlom : Levočská  6124/12, 080 01 Prešov,          zapísaná v  Obchodnom  registri  Okresného súdu  Prešov,  oddiel Sro,  vložka  č. 3476/P /ďalej len „Prevádzkovateľ“/

Hotel FRANCESCO

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše  údaje. Údaje o Vás chránime  pred zneužitím a  zaručujeme Vám, že Vaše  údaje poskytneme tretiemu subjektu  jedine  ak budeme  nútený  súdnym rozhodnutím  alebo iným rozhodnutím verejnej  moci. K týmto údajom  má  prístup výlučne  poskytovateľ a  jeho zmluvný  sprostredkovateľ  v zmysle  Zákona  o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.hotelfrancesco.sk objednávateľ alebo  návštevník  vyhlasuje, že súhlasí  v  zmysle príslušných  ustanovení Zákona o ochrane osobných  údajov v  znení neskorších  predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené  nižšie  a/alebo, ktoré sú  potrebné pri činnosti  predávajúceho a   spracovával  ich  vo všetkých  svojich  informačných systémoch. Predávajúci  sa zaväzuje, že  bude  s osobnými údajmi  objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi  SR. Kupujúci  udeľuje  predávajúcemu   tento súhlas  na  dobu 1 roka. Súhlas  so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné  pre spracovanie  a vybavenie objednávok, vystavovanie faktúr  a  ďalšie   úkony   podľa obchodných   podmienok.  Ak objednávateľ   potrebné   údaje  neposkytne, poskytovateľ  má  právo objednávku  zrušiť. Pri objednávke  sa  objednávateľ zaväzuje  poskytnúť  pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácií je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 

Zmluvné  strany sa   dohodli,  že   ak  je objednávateľ  služieb  a tovarov  fyzická  osoba, je povinný oznámiť predávajúcemu – Hotel FRANCESCO,  Levočská 12, 080 01 Prešov nasledujúce údaje :

Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, telefonický alebo e-mailový kontakt.

Objednávateľ  odoslaním žiadosti  o  zasielanie noviniek  e – mailom  vyjadruje svoj  súhlas  s tým,  aby  mu poskytovateľ  zasielal správy  o  činnosti , ponukách  a akciách  poskytovateľa  bez predchádzajúcej  žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu 1 roka.

Hotel FRANCESCO bezpečne  uchováva Vaše osobné  údaje a  prístup  k nim majú len oprávnené osoby – zamestnanci našej  spoločnosti.  Všetci zamestnanci, ktorí  majú  prístup k  Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti FORMAT Prešov, s.r.o.

Spoločnosť má prijaté opatrenia, ktoré zamedzia úniku osobných údajov a po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom osobné údaje zlikviduje. Samozrejme kedykoľvek je možné požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Objednávateľ  má právo kedykoľvek  odvolať svoj súhlas  na spracovanie alebo využívanie osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky pri registrácii, rezervácii alebo pri nástupe na pobyt v Hoteli FRANCESCO.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

Doba uchovávania spracúvaných osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu je možné len po dobu, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby

  • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na presnosť jej osobných údajov
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je právnym základom ich spracúvania súhlas
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje  zodpovednej osoby a ďalšie informácie

Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám ich prosím na mailovú adresu : formatpresov@gmail.com

Ďalšie práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.